English

چرا هوش مصنوعی، تهدیدی برای دموکراسی است؟


نویسنده:
یک آینده‌پژوه آمریکایی در حوزه هوش مصنوعی، به تازگی هشدار داد، با توجه به پیشرفته‌های صورت گرفته در این زمینه، در حال حرکت به سمت یک فاجعه هستیم.
آبان ۳۰