English

حذف قابلیت آزاردهنده واتساپ


واتساپ یکی از قابلیت‌های آزاردهنده مربوط به تشکیل گروه‌های مختلف در این برنامه را حذف کرد تا دیگر هرکسی نتواند افراد مختلف را بدون اجازه به گروه مدنظر خود اضافه کند.
خرداد ۲۷