English

اشتراک گذاری محتوا از Shazam در اینستاگرام


اینستاگرام و Shazam طی همکاری جدید خود، امکان اشتراک گذاری محتوا را از Shazam در استوری اینستاگرام در اختیار کاربران قرار داده اند.
اردیبهشت ۰۶