English

RSA 2019

تعداد مطالب مرتبط : 28

— نویسنده مرتضی خاک پور

بسیاری از متخصصان بر این باورند که جهان در میانه جنگ سایبری قرار داشته و همه‌ی انسان‌ها درگیر آن هستند.

— نویسنده مرتضی خاک پور

به گفته محققان در نشست RSA، محبوبیت اینترنت اشیا، در ابزارهای خانگی، روز به روز افزایش می‌یابد.

— نویسنده مرتضی خاک پور

پژوهشگران IBM معتقدند که باید به منظور مقابله با تهدیدات، سرعت واکنش‌ها، در برابر مهاجمان، افزایش پیدا کند.

— نویسنده رضا هواشناس

رئیس فرماندهی سایبری و آژانس امنیت ملی ایالات‌ متحده آمریکا، پائول ناکاسون در حاشیه نشست RSA، به مصاحبه با CBS پرداخت.

— نویسنده رضا هواشناس

 رئیس فرماندهی سایبری و آژانس امنیت ملی ایالات‌ متحده آمریکا، پائول ناکاسون در حاشیه کنفرانس RSA، به مصاحبه با CBS پرداخت.

— نویسنده رضا هواشناس

مؤسسه‌ ملی استاندارد و فناوری آمریکا، سرگرم توسعه چارچوب حفاظت از حریم شخصی، بر مبنای الگوریتم تهدید/ نتیجه است.

فروردین ۰۴