آبان ۱۱

مطالب بیشتر درباره حاکمیت ملی سایبری

 حاکمیت بومی شده در فضای سایبر
حسین استهدادی ۳۰ تیر ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۵

حاکمیت بومی شده در فضای سایبر

حاکمیت بومی شده از اولویت هایی است که هر کشور در طی یک دهه اخیر به دنبال کسب و پیشبرد آن بوده است.