جنگ تمام‌عیار سایبری علیه روسیه با تداوم موج تهدید به بمب‌گذاری


نویسنده:
موج تهدید به بمب‌گذاری‌های دروغین در سرتاسر روسیه وارد دومین هفته شده است.
جنگ تمام‌عیار سایبری علیه روسیه با تداوم موج تهدید به بمب‌گذاری