English

اجلاس Build 2019: معرفی جایگزین مُدرن برای Command Prompt


برنامه جدید Windows Terminal تمامی کارکردهای ابزارهایی چون Command Prompt (CMD) ،PowerShell و Windows Subsystem for Linux) WSL) را در خود ارائه می‌کند.
مهر ۲۳