English

پدید آورنده پیام رسان ویسپی کدام کشور است؟


پیام‌رسان ویسپی عمری حدود دو سال دارد اما در روزهای اخیر به واسطه کنار گذاشته شدن موقتی تلگرام، جای خود را در میان کاربران باز کرده و تبدیل به یکی از گزینه‌های مهاجرت برای ایرانیان شده است.
اردیبهشت ۳۱