English

پدید آورنده پیام رسان ویسپی کدام کشور است؟


نویسنده:
پیام‌رسان ویسپی عمری حدود دو سال دارد اما در روزهای اخیر به واسطه کنار گذاشته شدن موقتی تلگرام، جای خود را در میان کاربران باز کرده و تبدیل به یکی از گزینه‌های مهاجرت برای ایرانیان شده است.
اسفند ۰۲