آماده سازی پنتاگون برای مداخله احتمالی روسیه در انتخابات میان دوره‌ای


نویسنده:
هیچ شواهد محکمی مبنی بر اینکه روسیه در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا دخالت کرده باشد وجود ندارد اما پنتاگون آماده شده تا جلوی هرگونه حمله سایبری از سوی این کشور را بگیرد.
آبان ۲۷