English
| هشدار مرکز افتا؛

نهادهای دولتی مستقر در غرب آسیا، هدف حمله بدافزاری


یک گروه بدافزاری سرگرم اجرای حملات مداوم سایبری با استفاده از ابزارها و فناوری های شناخته شده علیه نهادهای دولتی در منطقه خاورمیانه است.
آبان ۲۲