English

فعالیت در توییتر، خطرناک است


جک دورسی، در یک مصاحبه پذیرفت که فعالیت در توییتر ممكن است برای افراد، خطرناک باشد.
مرداد ۳۱