English

عزم ملی چین برای رقابت با غرب


به عقیده کارشناسان، دولت و نهادهای تجاری چین، در بسیاری از عرصه‌های هوش مصنوعی، موفق به ربودن گوی سبقت از آمریکا شده‌اند.
تیر ۰۴