English

دفکان 2019؛ شناسایی آسیب پذیری در استاندارد ارتباطات همراه


نویسنده:
پژوهشگران بلک بری نسبت به وجود آسیب‌پذیری در استاندارد سامانه جهانی ارتباطات همراه هشدار دادند.
مرداد ۳۱