English

شبکه 5G؛ یکی از گزینه های امنیتی پیش روی ترامپ


دولت آمریکا، با متهم کردن چین به تداوم جاسوسی و نفوذ به شبکه های این کشور، از برنامه های خود جهت افزایش امنیت سایبری این کشور، خبر داد.
تیر ۰۴