سرقت اطلاعات محرمانه از وزارت خارجه ایتالیا


نویسنده:
مقامات ایتالیایی مدعی هستند روسیه با حمله به وزارت امور خارجه این کشور، بخش زیادی از اطلاعات محرمانه این وزارتخانه را به سرقت برده است.
اسفند ۲۷