English

روس‌ها از آبان اینترنت مستقل خواهند داشت


دومای روسیه با وجود مخالفت‌های گسترده درخصوص ایجاد اینترنت مستقل در جامعه، در شور سوم و نهایی سرانجام قانون مربوطه را تصویب کرد تا از دهم آبان ماه امسال به اجرا درآید.
شهریور ۰۲