English

حساب مدیر و بنیانگذار توییتر هک شد!


حساب کاربری جک دورسی، جمعه شب برای دقایقی هک و پست‌های نژادپرستانه و توهین آمیز در آن منتشر شد.
مهر ۰۱