توسعه نسل ششم جنگنده های ایالات متحد


نویسنده:
نیروی هوایی آمریکا به منظور رقابت تسلیحاتی با کشورهایی مانند چین، گسترش نسل ششم جنگنده های خود را آغاز کرد.
آذر ۲۰