English

تلاش برای تغییر نظام با حساب‌های جعلی


نشریه مادرجونز گزارش داد که کمپین توییتری حمایت از تغییر نظام در ایران از حساب‌های جعلی تشکیل شده است.
شهریور ۲۵