English

تامین امنیت نیویورک به پهپادها واگذار شد


نویسنده:
به دنبال برنامه ریزی پلیس در برخی شهرهای جهان برای تامین امنیت از طریق گشت زنی پهپادها، پلیس نیویورک هم تصمیم گرفت اقدام مشابهی را انجام دهد.
اسفند ۰۲