English

بزرگترین خطرات سایبری برای تجارت ها در سال 2019


نویسنده:
یک موسسه ی تحقیقاتی معتبر، ذکر کرد که 5 خطر قابل توجه تجارت ها و اقتصاد جهان را تهدید می کنند و بعضی از صنایع، نسبت به این خطرات، آسیب پذیر ترند.
اردیبهشت ۳۱