English

بدافزار

تعداد مطالب مرتبط : 3

— نویسنده احمد کاظمی

بدافزار هاید اِن سیک دستگاه های اینترنت اشیاء و خانه های هوشمند را مورد حمله قرار داد.

— نویسنده احمد کاظمی

کارشناسان آزمایشگاه کسپرسکی بدافزاری شناسایی کرده اند که از تکنیک های نوینی برای استخراج ارز های رمز پایه در سرور های سازمانی استفاده می کند.

خرداد ۲۷