بانکداری بیومتریک؛ جانشین نامطمئن بانکداری سنتی


نویسنده:
اسفند ۰۴