English

بازگشت بدافزار میرای با هدف آلوده کردن اینترنت اشیا و تلویزیون‌های هوشمند


بدافزار میرای سال گذشته منجر به قطعی موقتی اینترنت در ایالات‌متحده شده بود.
خرداد ۲۶