English

باج افزار واناکرای، در کمین شرکت بوئینگ


باج افزار WannaCry به یکی از تأسیسات تولید شرکت بوئینگ حمله و بخشی از فعالیت‌های این شرکت را مختل کرده است.
فروردین ۰۳