دسته بندی رسانه‌های اجتماعی بر اساس نوع فعالیت

۱۸ تیر ۱۳۹۶

شرکت‌های فعال در حوزه‌ی هوش ماشینی

۱۸ تیر ۱۳۹۶

تعداد پست‌های هوش مصنوعی توییتر تا آوریل 2017

۱۴ تیر ۱۳۹۶

تعداد ابزارهای متصل به اینترنت اشیا تا 2020

۱۳ تیر ۱۳۹۶
مرداد ۰۱