| برای همه کاربران؛

امکان ذخیره سازی پست ها در توییتر فراهم شد


نویسنده:
توییتر امکان ذخیره کردن پست ها را برای کاربران خود در سراسر جهان فعال کرد.
آذر ۲۰