English

افشای داده های کاربران الستیک سرچ


نویسنده:
کارشناسان امنیتی هشدار می دهند که نمونه های متن باز الاستیک سرچ، اطلاعات بیش از 82 میلیون از کاربران در ایلات متحده را در معرض خطر قرار می دهند.
اردیبهشت ۳۱