English

استعفای یکی از بنیان‌گذاران توییتر، پس از ۱۲ سال فعالیت


ایوان ویلیامز، قصد دارد هیئت مدیره توییتر را ترک کند.
تیر ۰۴