English

ادامه روند مسدودسازی حساب‌های کاربری در توییتر


توییتر تعداد زیادی از حساب‌های منتقدین دولت چین را مسدود کرد.
شهریور ۲۵