English

آموزش هوش مصنوعی به روش کودکان


نویسنده:
سازمان دارپا قصد دارد نوعی سامانه هوش مصنوعی ایجاد نماید که مانند کودکان یاد می‌گیرد و پیشرفت می‌کند.
شهریور ۰۲