کنترل اینترنت در دستان 14 کلیددار


نویسنده:
شرکت آیکان چندین بار در سال مراسمی را برگزار کرده و کلیدهایی را برای کنترل اینترنت در اختیار افراد مختلف قرار می‌دهد تا از آن محافظت کند.