| جهرمی خواستار شد؛

پیگیری اتحادیه جهانی مخابرات برای رفع تحریم ایران از سوی اپل


نویسنده:
وزیر ارتباطات خواستار پیگیری اتحادیه جهانی مخابرات درباره رفتار انجمن جهانی موبایل در حذف عضویت اپراتورهای ایران و نیز برخورد شرکت اپل با برنامه سازان ایرانی شد.