| به گزارش سایبربان

شبکه اجتماعی صراحة، ابزاری برای قلدری سایبری


نویسنده:
برنامه‌ی صراحة که به عنوان بستری برای بیان نظارت به صورت ناشناس ایجاد شده بود در حال تبدیل شدن به ابزاری برای آزار دیگران است.
تبدیل شدن برنامه صراحة به بستر قلدری سایبری