تکامل دنیای سایبری از دیدگاه مایکل راجرز


نویسنده:
فرماندهی سایبری آمریکا، معتقد است دنیای سایبری، مسیر رشدی را در پیش گرفته است که بشر، ناگزیر به پذیرش همه جوانب آن است.
به اعتقاد مایکل راجرز، دنیای سایبری دو سال یا پنج سال آینده، بسیار متفاوت تر از امروز خواهد بود