تعهد انگلیس به همکاری دفاعی و سایبری با اتحادیه اروپا در دوران پسابرگزیت


نویسنده:
مقاله سیاستی جدیدی که منتشر شده، نشان می‌دهد انگلیس مایل نیست که جدایی این کشور از اتحادیه اروپا، عمیق شود.
تعهد انگلیس به همکاری دفاعی و سایبری با اتحادیه اروپا در دوران پسابرگزیت