| مطرح شد در اجلاس RSA

اینترنت باید آزاد و امن بماند


نویسنده:
سفیر سایبری استرالیا، خواهان انجام اقدامات متقابل علیه کشورهایی شد که طرفدار اعمال محدودیت بر اینترنت هستند.