انتشار راهبرد تازه امنیت سایبری اروپا


نویسنده:
کمیسیون اروپا، نسخه تازه‌ای از راهبرد امنیت سایبری منتشر کرده است.
رئیس کمیسیون اروپا، ژان کلود یونکر