امنیت سایبری اروپا، نیازمند افزایش بودجه و تقویت دیپلماسی


نویسنده:
کمیسیون اروپا با افزایش بودجه و تقویت دیپلماسی، در صدد ارتقای امنیت سایبری اتحادیه اروپاست.
امنیت سایبری اروپا، نیازمند افزایش بودجه و تقویت دیپلماسی