امنیت در عصر نبردهای سایبری، شوخی بزرگ قرن


نویسنده:
رخدادهای سایبری چند ماه گذشته نظیر واناکرای و پتیا، ثابت کرد که هیچ شبکه‌ای نفوذناپذیر نیست.
حملات سایبری، جزء جدایی ناپذیر نبردهای عصر جدید شده‌اند