| در خودپردازهای چین؛

استفاده از سیستم تشخیص چهره به جای کارت بانکی


نویسنده:
یک بانک چینی در شماری از دستگاه‌های خودپرداز خود، سیستم هویت سنجی را تغییر داده و سیستم تشخیص چهره را جایگزین کارت بانکی کرده است.