آلوده شدن 14 میلیون دستگاه اندرویدی به بدافزار کپی‌کت


نویسنده:
بدافزار کپی‌کت 14 میلیون دستگاه اندرویدی را آلوده کرد و توانست اعتبار خرید نرم‌افزار آن‌ها را سرقت کند.