آسیب‌پذیری در پروتکل CAN BUS


نویسنده:
کارشناسان امنیتی پس از شناسایی آسیب‌پذیری در شبکه کنترل‌کننده CAN BUS به کاربران هشدار دادند.